Sinov yoʻsinida ishlamoqda

Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi va unga doir kutubxona

Boburning ijodiy merosi
Zahiriddin Muhammad Boburning asarlaridan namunalar
Qo‘lyozmalar
Boburning ijodiy faoliyatiga oid qo‘lyozma va noyob nashrlar haqida

Ilmiy nashrlar

Bobur va boburiylar haqida chop etilgan asarlar haqida ma’lumotlar
“Bobur va dunyo” jurnali
“Bobur va dunyo” jurnali nashrlarining elektron shakli

Konferensiya to‘plamlari

Bobur va boburiylar davri madaniy merosining ahamiyatiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy konferensiya to‘plamlari
Miniatyuralar
Akbarshoh davrida yaratilgan miniatyuralar tavsifi haqida

Media

Bobur obrazi gavdalantirilgan videofilmlar, ko‘rsatuvlar, badiiy, hujjatli filmlar haqida
Boburshunoslik
Sohaning rivojiga hissa qo‘shgan yirik olimlar faoliyati va ularning ilmiy tadqiqotlari

G‘AZALLAR

Barchasi
Keltursa yuz baloni oʼshal bevafo manga

Keltursa yuz baloni oʼshal bevafo manga,

Kelsun, agar yuzumni evursam, balo manga.

 

Netkaymen, ul rafiq bilakim, qilur base –

Mehru vafo – raqibgʼa, javru jafo – manga?

To‘liq holini o‘qish
Ne ko‘ray to‘bini qaddi xushxiroming borida?!

Ne ko‘ray to‘bini qaddi xushxiroming borida?!

Ne qilay sunbulni xatti mushkfoming borida?!


Kim Xizr suyin og‘izlag‘ay labingning qoshida?!

Kim Masih alfozidin degay kaloming borida?!

To‘liq holini o‘qish
Chun falak qo‘ymas meni bir lahza vasl ayyomida ...

Chun falak qo‘ymas meni bir lahza vasl ayyomida,

Tong yo‘q, ey bemehr, agar o‘lsam firoqing shomida.

 

Ey ko‘ngul, yuzin ko‘rub, zulfi parishonin sog‘in,

Shomi hijrondin tavahhum ayla vasl ayyomida.

To‘liq holini o‘qish
Yog‘lig‘ingkim, jon bila men xastadurmen, zor anga ...

Yog‘lig‘ingkim, jon bila men xastadurmen, zor anga,

Xasta jonlar rishtasidindur magar har tor anga.


Evrulur boshingg‘au gohi yuzunga yuz qo‘yar,

Bu jihatdin ot emish «gulpech»u gah «gulzor» anga.

To‘liq holini o‘qish

RUBOIYLAR

Barchasi
To qildi meni firoq aro yod habib ...

To qildi meni firoq aro yod habib,

Mahjur ko‘ngulni ayladi shod habib.

Gar vasl muyassar o‘lmasa, netay, ey Bobur,

Faryod habibu ohu faryod habib!

To‘liq holini o‘qish
Bu telba ko‘ngulki, ishq aning sudidur ...

Bu telba ko‘ngulki, ishq aning sudidur,

Аhbobning ixtiloti maqsudidur.

Hijron chekib, ahbobni har kimki ko‘rar,

Xush davlatiyu tolei mas’udidur.

To‘liq holini o‘qish
Eykim, quyosh ul yuzung, hilol ul qoshtur ...

Eykim, quyosh ul yuzung, hilol ul qoshtur,

Po‘loddur ko‘nglungu bag‘ring toshdur.

Nomamg‘a agar yaxshi javobing yo‘qtur,

So‘kmak bila yod aylasang ham – xushtur.

To‘liq holini o‘qish
Bobur, necha bu dahr meni zor aylar? ...

Bobur, necha bu dahr meni zor aylar?

Sabrimni kamu g‘amimni bisyor aylar.

To dahrdurur, budur aning rasmikim,

Аyrib kishini azizidin, xor aylar.

To‘liq holini o‘qish

TUYUQLAR

Barchasi
Vasldin so‘z derga yo‘q yoro manga ...

Vasldin so‘z derga yo‘q yoro manga,

Hajr aro rahm aylagil, yoro, manga.

O‘qung etti ko‘p yomon yoro manga,

Marhami lutfung bila, yoro manga.

To‘liq holini o‘qish
Kel, qilay jonni nisoring, o yorim ...

Kel, qilay jonni nisoring, o yorim,

Naqdi jonni bormu sendin oyorim?!

Bo‘sa bersang gar tamom og‘zing bila,

Kunji og‘zingdin oloyin oyorim.

To‘liq holini o‘qish
Ne balo biyikturur davlat tog‘i ...

Ne balo biyikturur davlat tog‘i,

Ko‘hi g‘amni ne bilur davlat tog‘i.

Himmate tut, dog‘i davlat istagil,

Himmating bo‘lsa, bo‘lur davlat tog‘i.

To‘liq holini o‘qish

QIT’ALAR

Barchasi
Ey alarkim, bu Hind kishvaridin ...

Ey alarkim, bu Hind kishvaridin

Bordingiz, anglab o‘zga ranju alam.


Kobulu xush havosini sog‘inib,

Hinddin garm bordingiz ul dam.

To‘liq holini o‘qish
Vasfida xomlik agar o‘lsa, ne g‘amdurur ...

Vasfida xomlik agar o‘lsa, ne g‘amdurur,

Chun daf’ etar xayoli g‘amu g‘ussani tamom.


Chun yori rozdor qilurman seni xayol,

Asror fosh aylama zinhor, vassalom!

To‘liq holini o‘qish
Eyki, targ‘ib qilursen chog‘ir ichmakka meni ...

Eyki, targ‘ib qilursen chog‘ir ichmakka meni,

Sozu xonanda bila soqi-yu sahbo bormu?

Bo vujudiki, o‘tubtur chog‘ir ichmak vaqti,

Majlis asbobini, bilmonki, muhayyo bormu?

To‘liq holini o‘qish
Yibordi yor manga yodgor deb xatini ...

Yibordi yor manga yodgor deb xatini,

Manga habib kerak, yodgor nega kerak?!


Ne sud ashkdin poy dargillig‘im,

Chu el do‘stlardin ul oy yub emish.

To‘liq holini o‘qish

TO‘RTLIKLAR

Barchasi
Tutmag‘il, ey gul, ravokim, ishqing ichra bir g‘arib ...

Tutmag‘il, ey gul, ravokim, ishqing ichra bir g‘arib

Yerga bosh qo‘yg‘ay, xazon yafrog‘i yanglig‘ sarg‘arib.

Shahrdin bezor bo‘lsa, ne ajab, bezar kishi,

Ishq aro bemor bo‘lsa, tong emas, bemar g‘arib.

To‘liq holini o‘qish
Xayol etsam ul belni, hol eltadur ...

Xayol etsam ul belni, hol eltadur,

Meni beli sori xayol eltadur.

Qadining xayolin ko‘z asrab magar,

Ko‘ngul ravzasig‘a nihol eltadur?

To‘liq holini o‘qish

MUAMMOLAR

Barchasi
Xulqungni rost qilg‘il har sorig‘aki borsang ...

Xulqungni rost qilg‘il har sorig‘aki borsang,

“Ahsanta!” der bori el gar yaxshi ot chiqarsang.


Eshiking ostonig‘a qo‘yubon iki yuzimni,

O‘pay gohi tavoze’ birla, surtay ko‘zumni.

To‘liq holini o‘qish
Ko‘ngulg‘a o‘t solur ul gulning iki yuzining oli ...

Ko‘ngulg‘a o‘t solur ul gulning iki yuzining oli,

Ichimni kuydurodur ul qaro zulfi olida xoli.


Ishq tavrin istasang, qoshimg‘a beihmol kel!

Ishq aro ozor behad chekmisham, yod ol, kel!

To‘liq holini o‘qish
Bezor bo‘ldi ko‘nglum, ozurda qildi chun yor ...

Bezor bo‘ldi ko‘nglum, ozurda qildi chun yor,

Bezor bo‘lg‘ay ondin ozor topsa nochor.


Sig‘mas erdim to‘numg‘a farahdin men hazin,

Bemehr yor qilsa atoe libosdin.

To‘liq holini o‘qish
Ko‘ngulni zuhdu taqvo-u vara'din yondurubturmen ...

Ko‘ngulni zuhdu taqvo-u vara'din yondurubturmen,

Seni deb yuz yig‘ochdin, ey parivash kelturubturmen.


Chun seni boqmas, ul oyning javrig‘a yuz bag‘lama,

Oy yuzini ko‘rmak istar bo‘lsang, ey ko‘z, yig‘lama.

To‘liq holini o‘qish

FARDLAR

Barchasi
Holimni sanga aytib, xajr o‘tig‘a o‘rtondim ...

Holimni sanga aytib, xajr o‘tig‘a o‘rtondim,

Ey yor, yamon qildim, har neki dedim – yondim.


San bo‘sa sening ko‘nglung gar istasa, andoq qil,

Sanbo‘sa kerak bo‘lsa, san bo‘sa inoyat qil.

To‘liq holini o‘qish
Ul pariruxsora hargiz notavonliq ko‘rmasun! ...

Ul pariruxsora hargiz notavonliq ko‘rmasun!

Yaxshidur yaxshi kishi, hargiz yomonliq ko‘rmasun!


Sendin ayru naylagaymen ayshu sahbo xushlug‘in,

Kim sening uchun tilarmen barcha dunyo xushlug‘in.

To‘liq holini o‘qish
Meni hijronda kuydursang, ko‘ngul sendin sovutmasmen ...

Meni hijronda kuydursang, ko‘ngul sendin sovutmasmen,

Agarchi sen unuttung meni, seni men unutmasmen!


Qovun birla uzumning hajrida ko‘nglumda g‘am har so‘,

Oqar suvning firoqidin ko‘zumdin har dam oqar su(v).

To‘liq holini o‘qish
Firoqing o‘lturur oxir meni dilxastani, beshak,

Firoqing o‘lturur oxir meni dilxastani, beshak,

Meni o‘ltur visolingda, ne ya’ni, andak o‘lturmak.


Do‘stluqni gar tilarsen, aylasang isbot kel,

Suhbatingg‘a asru ko‘p mushtoqdurmen, bot kel.

To‘liq holini o‘qish

MASNU’ SHE’RLAR

Barchasi
Tishing – dur, labing – marjon ...

Tishing – dur, labing – marjon,

Xading – gul, xating – rayhon,

Yuzung – xur, soching – anbar,

so‘zing – mul, menging –Mo‘lton,

To‘liq holini o‘qish
Tafoxur ko‘zum, ko‘nglum qilurlar, magar, bordur ...

Tafoxur ko‘zum, ko‘nglum qilurlar, magar, bordur,

Ko‘zunga ko‘ngul vola, yuzunga ko‘zum hayron.

Hayron ko‘zum yuzunga, vola ko‘ngul ko‘zunga,

Bordur, magar, qilurlar ko‘nglum, ko‘zum tafoxur.

To‘liq holini o‘qish
Tafakkur necha qilsam, topilmas sening misling ...

Tafakkur necha qilsam, topilmas sening misling,

Paridek seni ko‘rdum – emassen magar inson.

Inson, magar emassen, ko‘rdum seni paridek,

Misling sening topilmas, qilsam necha tafakkur.

To‘liq holini o‘qish
Balodur manga hajring, davodur manga vasling,

Balodur manga hajring, davodur manga vasling,

Itobing – manga ofat, hadising – manga darmon.

Darmon manga – hadising, ofat manga – itobing,

Vasling manga davodur, hajring manga balodur.

To‘liq holini o‘qish

QO‘LYOZMA MANBALAR

Barchasi

Diwan-e-Babur

E. Dennison Ross

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 1910

Nashriyot: Calcutta

Tuzuk-i Babri

Rashid Akhtar

Sahifa: 288

Chiqqan yili: 2018

Nashriyot: Sang-e-Meel

Humayun Nama

Gulbadan Begum

Sahifa: 194

Chiqqan yili: unknown

Nashriyot: Book Corner

Zaheeruddin Muhammad Babir

Rashbrook William

Sahifa: 182

Chiqqan yili: 2005

Nashriyot: Haji Hanif & Sons Lahore

The Garden of Babur's

Mohammad Akbar Amini

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2013

Nashriyot: Kabul

Nasser Khosrow

Abdul Ghani Barzin Mehr

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2005

Nashriyot: Knowledge Publishing Association

Turkestan is a disaster

Mohammad Musa Turkestani

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: unknown

Nashriyot: Al-Rasheed Press

Khaja Roshan Zamir

unknown

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: unknown

Nashriyot: Print Plus Delhi

Asian History

Syed Mubasher Sulaiman Kasani

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: unknown

Nashriyot: unknown

Turks in the scope of history

Gholam Sakhi Vakilzade

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2013

Nashriyot: unknown

ILMIY NASHRLAR

Barchasi

“Boburnoma” dagi toponimlar izohli lug‘ati

Omonullo Bo'riyev

Sahifa: 150

Chiqqan yili: 2015

Nashriyot: Navro'z

Bobur Shohning ikki farmoni

Saidbek Xasanov, Shokirjon Rustamxo'jayev

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2010

Nashriyot: Toshkent

Babur Nama

Shafiqa Yarqin

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2007

Nashriyot: Kabul

Zahir-uddin Muhammad Babur - A numismatic study

Aman ur Rahman

Sahifa: 129

Chiqqan yili: 2005

Nashriyot: Syed Graphics

Fayoun Nama

Eiji Mano

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: unknown

Nashriyot: Heibonsha

The Empire of the Great Mughals

Annemarie Schimmel

Sahifa: 345

Chiqqan yili: 2005

Nashriyot: Topical Printing Press

Tuzak-i-Timuri

H. M. Elliot and John Dowson

Sahifa: unknown

Chiqqan yili: 2004

Nashriyot: Sang-e-Meel Publications

The Crescent in India

S. R. Sharma

Sahifa: 644

Chiqqan yili: 1937

Nashriyot: Karnatak publishing house

The Army of the Indian Moghuls

William Irvine

Sahifa: 300

Chiqqan yili: 2012

Nashriyot: Sang-e-Meel Publications

Starry Nights

Pirimqul Qodirov

Sahifa: 555

Chiqqan yili: 2021

Nashriyot: Nouveau Monde

Bobur va dunyo jurnali

Barchasi

Bobur va dunyo jurnali

Son: 2

Chiqqan yili: 2023

Bobur va dunyo jurnali

Son: 1

Chiqqan yili: 2023

Bobur va dunyo jurnali

Son: 1

Chiqqan yili: 2022

Bobur va dunyo jurnali

Son: 4

Chiqqan yili: 2021

Bobur va dunyo jurnali

Son: 3

Chiqqan yili: 2021

Bobur va dunyo jurnali

Son: 2

Chiqqan yili: 2021

Bobur va dunyo jurnali

Son: 1

Chiqqan yili: 2021

Bobur va dunyo jurnali

Son: 4

Chiqqan yili: 2020

Bobur va dunyo jurnali

Son: 3

Chiqqan yili: 2020

Bobur va dunyo jurnali

Son: 2

Chiqqan yili: 2020

Konferensiya to‘plamlari

Barchasi

Интеллектуальное наследие Захириддина Мухаммада Бабура и современность

Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции. 28 февраля 2020 г. Москва

Сборник статей и тезисов докладов Международной научно-практической конференции. 28 февраля 2020 г. Москва

Sahifa: 653

Chiqqan yili: 2020

Nashriyot: «ПРОБЕЛ-2000»

Asrlar uzra porlagan siymo

“Asrlar uzra porlagan siymo” mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari. 2023-yil, Andijon.

“Asrlar uzra porlagan siymo” mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari. 2023-yil, Andijon.

Sahifa: 352

Chiqqan yili: 2023

Nashriyot: "Andijon nashriyot-matbaa"

Boburning jahon madaniyati tarixida tutgan o'rni

“Zahiriddin Muhammad Boburning jahon madaniyati tarixida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari. Toshkent-2023.

“Zahiriddin Muhammad Boburning jahon madaniyati tarixida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari. Toshkent-2023.

Sahifa: 170

Chiqqan yili: 2013

Nashriyot: O'qituvchi

Ajdodlar merosi

Ajdodlar merosi: Zahiriddin Muhammad Bobur mirzo tavalludining 539-yilligiga bag‘ishlangan “Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy-adabiy merosini o‘rganish: yangi tadqiqotlar va rejalar asosida” mavzuidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Andijon, 14-fevral 2022-yil.

Ajdodlar merosi: Zahiriddin Muhammad Bobur mirzo tavalludining 539-yilligiga bag‘ishlangan “Zahiriddin Muhammad Boburning ilm...

Sahifa: 252

Chiqqan yili: 2022

Nashriyot: "Andijon nashriyot-matbaa"

MINIATYURALAR

Barchasi

boburshunoslik

Barchasi
Leyden Jon

Shoir va sharqshunos, ilk G‘arb boburshunoslaridan

Erskin Uilyam

Sharqshunos va tarixchi

Annet Syuzanna Beverij

Atoqli sharqshunos tarixchi va tarjimon

Ilminskiy Nikolay Ivanovich

Turkolog, tarjimon

Ser Edvard Denison Ross

Sharqshunos, tarjimon

Samoylovich Aleksandr Nikolayevich

Sharqshunos, lingvist va etnograf (turkolog)

Blagova Galina Fedorovna

Tilshunos, turkolog

Tekston M. Viler

Sharqshunos, tarjimon

Stebleva Iya Vasilevna

Turkolog, tilshunos

Sale Mixail Aleksandrovich

Sharqshunos, tarjimon